thairice2018

banner60 64 1

King59

13sep60 1

new259

29aug59

 

 

 

ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

Prev Next

ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561

Read more

  การทดสอบระบบการปลูกพืชในนาข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ปี 2561

Read more

สรุปผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาคเหนือตอนบน ปี 2561

Read more

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561

Read more

จังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ อ.สูงเม่น จ.แพร่

Read more

พิธีสงฆ์น้ำพระ 19 เมษายน 2561 

Read more

 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ วัดโป่งคำ จังหวัดน่าน

Read more

จังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ อำเภอเมืองแพร่

Read more

พัฒนาศูนย์ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2561

Read more

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านวังเบอะ

Read more

จังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง ปี 2561  ตำบลวังธง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

Read more

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

Read more

 จังหวัดเคลื่อนที่ฯ มกราคม 2561

Read more

ทำบุญศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ประจำปี 2561

Read more

 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่1/2560 และงาน “วันมะแข่นหอมรสดี ชมวิถีชนเผ่า” ประจำปี 2560

Read more

 จังหวัดเคลื่อนที่ฯ ปี 2560 ณ อำเภอสอง

Read more

รองอธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ณ 8 ธันวาคม 2560

Read more

ประชุมการจัดทำแผนพัฒนา(ศพก.) ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ 7 ธ.ค.60 

Read more

  ประชุมการจัดทำแผนพัฒนา (ศพก.) ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่ 6 ธ.ค.60

Read more

ร่วมประชุม (ศพก.) ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ วันที่ 28 พ.ย.60

Read more

ร่วมประชุม (ศพก.) ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ วันที่ 28 พ.ย.60

Read more

 กิจกรรมชวนน้องเกี่ยวข้าว ณ โรงเรียนบ้านนาหลวง ปี 2560 

Read more

กิจกรรมชวนน้องเกี่ยวข้าว  ณ โรงเรียนบ้านท่าวะ ปี 2560

Read more

กิจกรรม “จิบน้ำชา เสวนาสื่อแพร่กับหัวหน้าส่วน” ปี 2560

Read more

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ปี 2560

Read more

พิธีเคารพธงชาติ และปลูกต้นไม้ ประจำปี 2560

Read more

ถวายพระพรชัยฯ 12 สิงหาคม 2560

Read more

กิจกรรม “การปลูกข้าวแบบนาโยน” ปี 2560  (ภายใต้โครงการอาหารกลางวันในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวทางพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี2560)

Read more

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ปี 2560

Read more

งานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ปี 2560

Read more

พิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรกรรมพระยาไชยบูรณ์ 

Read more

ถวายเทียนพรรษา ปี 2560

Read more

  โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ข้าวหลักเกณฑ์ใหม่ ปี60

Read more

  จังหวัดเคลื่อนที่ฯ ปี 2560

Read more

ร่วมจัดงานโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2560

Read more

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Read more

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อำเภอสอง  จังหวัดแพร่ 

Read more

 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

Read more

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

Read more

ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2560

Read more

   จัดประชุมถ่ายทอดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre Gap) ปี 2560

Read more

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2560

Read more

         

Read more

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (Field  Day)

Read more

ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2560

Read more

ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2560 

Read more

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (Field  Day)

Read more

อบรมโครงการ “รักข้าว ในพื้นที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่”

Read more

จังหวัดเคลื่อนที่ฯ จ.แพร่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

Read more

พิธีสงฆ์น้ำพระปี๋ใหม่เมือง

Read more

มอบของสนับสนุนจุดตรวจบริเวณแยกหนองม่วงไข่ 12 เมษายน 2560

Read more

  ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

Read more

ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อน ปี 2560

Read more

ร่วมพิธีวันสายใจไทย ปี 2560

Read more

 ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน

Read more

ประชุมสัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ปี 2560

Read more

รองอธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวแพร่

Read more

ศึกษาดูงานธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2560

Read more

จังหวัดเคลื่อนที่ฯ อ.วังชิ้น จ.แพร่ ปี 2560  

Read more

 จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของธนาคารฯ ปี 2559 

Read more

ร่วมกิจกรรมพัฒนา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

Read more

 ร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานของผู้ตรวจราชการ ปี 2560

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการและออกหน่วยบริการด้านข้าว ประจำปี 2560

Read more

ร่วมกิจกรรมวันพัฒนา ประจำเดือน มกราคม 2560 

Read more

 จัดอบรมโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ปี 2560

Read more

ประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร สังกัดศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ปี 2560

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวแพร่

Read more

 ร่วมพิธีทำบุญสตมวาร 100 วัน

Read more

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องวันยุทธหัตถี ประจำปี 2560

Read more

  ร่วมทำบุญตักบาตรบนเมก ปี 2560

Read more

การฝึกอบรมโครงการผลของสารเคมีป้องกันกำจัดแมลง/วัชพืชฯ ณ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

Read more

  งานฤดูหนาวจังหวัดแพร่/งานของดีเมืองแพร่ “ซ๊ะป๊ะอย่าง” ประจำปี 2560

Read more

 ทำบุญปีใหม่/กีฬาสี ประจำปี 2560 

Read more

พัฒนาศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ธันวาคม 2559

Read more

ฝึกอบรมเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องข้าว หลักสูตร “ชาวนามืออาชีพ” ณ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

Read more

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดแพร่ 

Read more

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดน่าน

Read more

ร่วมกิจกรรมพัฒนาศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Read more

  ร่วมพิธีปัณรสมวาร ณ วัดพระธาตุช่อแฮ 27 ตุลาคม 2559

Read more

ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559

Read more

ร่วมต้อนรับ พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์  ณ จังหวัดน่าน

Read more

ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2559

Read more

ร่วมปล่อยปลาเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2559

Read more

ร่วมประชุมการตรวจติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559

Read more

     ร่วมต้อนรับองคมนตรี ณ บ้านกอก-จูน ปี 2559

Read more

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ 2559   

Read more

 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกข้าวแบบปักดำ 25 ก.ค.59

Read more

ร่วมประชุมติดตามงานตามโครงการที่สำคัญฯ ปี 59

Read more