Black Ribbon

  king9 1

   
  King59

    

new259

29aug59

 

 

 

ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2560

Read more

จังหวัดเคลื่อนที่ฯ อ.วังชิ้น จ.แพร่ ปี 2560  

Read more

 จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของธนาคารฯ ปี 2559 

Read more

ร่วมกิจกรรมพัฒนา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

Read more

 ร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานของผู้ตรวจราชการ ปี 2560

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการและออกหน่วยบริการด้านข้าว ประจำปี 2560

Read more

ร่วมกิจกรรมวันพัฒนา ประจำเดือน มกราคม 2560 

Read more

 จัดอบรมโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ปี 2560

Read more

ประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร สังกัดศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ปี 2560

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวแพร่

Read more

 ร่วมพิธีทำบุญสตมวาร 100 วัน

Read more

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องวันยุทธหัตถี ประจำปี 2560

Read more

  ร่วมทำบุญตักบาตรบนเมก ปี 2560

Read more

การฝึกอบรมโครงการผลของสารเคมีป้องกันกำจัดแมลง/วัชพืชฯ ณ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

Read more

  งานฤดูหนาวจังหวัดแพร่/งานของดีเมืองแพร่ “ซ๊ะป๊ะอย่าง” ประจำปี 2560

Read more

 ทำบุญปีใหม่/กีฬาสี ประจำปี 2560 

Read more

พัฒนาศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ธันวาคม 2559

Read more

ฝึกอบรมเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องข้าว หลักสูตร “ชาวนามืออาชีพ” ณ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

Read more

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดแพร่ 

Read more

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดน่าน

Read more

ร่วมกิจกรรมพัฒนาศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Read more

  ร่วมพิธีปัณรสมวาร ณ วัดพระธาตุช่อแฮ 27 ตุลาคม 2559

Read more

ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559

Read more

ร่วมต้อนรับ พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์  ณ จังหวัดน่าน

Read more

ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2559

Read more

ร่วมปล่อยปลาเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2559

Read more

ร่วมประชุมการตรวจติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559

Read more

     ร่วมต้อนรับองคมนตรี ณ บ้านกอก-จูน ปี 2559

Read more

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ 2559   

Read more

 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกข้าวแบบปักดำ 25 ก.ค.59

Read more

ร่วมประชุมติดตามงานตามโครงการที่สำคัญฯ ปี 59

Read more