รายงาน สขร.1

ปี 2561
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 หน้าที่ 1-8 หน้าที่ 9-16  
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 หน้าที่ 1-6 หน้าที่ 7-13 
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 หน้าที่ 1-8 หน้าที่ 9-16


ปี 2560
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.60
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.60 หน้าที่ 1-10  หน้า 11-19