งานในพื้นที่

ภารกิจอื่น ๆ ที่กรมการข้าวมอบหมาย

1.โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

2. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง  

3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง  

4. โครงการพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ  

5. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  

6. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

7. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
    7.1 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
    7.2 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแม่นยำสูง  

8. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  
    8.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ 
    8.2 กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่  

9. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร (เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์)  

10. โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

ภารกิจอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ 

1. งานบูรณาการในพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

    1.1 โครงการตามแผนตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

    1.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร* (จ.แพร่ และ จ.น่าน)

    1.3 ติดตามสถานการณ์ข้าวและเตือนภัยในระดับจังหวัด (จ.แพร่) 

2. งานยุทธศาสตร์จังหวัด

    2.1 ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดแพร่และน่าน

    2.2 ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร

    2.3 จังหวัด/อำเภอเคลื่อนที่

3. งานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

4. งานถ่ายทอดเทคโนโลยี/องค์ความรู้