งานในพื้นที่

ภาระกิจอื่นๆ ที่กรมการข้าวมอบหมายในพื้นที่รับผิดชอบ
1. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน

จังหวัด ศูนย์ข้าวชุมชน (ศขช.) สถานที่ ปีที่ก่อตั้ง
แพร่ ศขช.บ้านวังเย็น*
ศขช.บ้านเวียงตั้ง
ศขช.บ้านศรีภูมิ
ศขช.ตอนิมิตร
ศขช.บ้านห้วยหม้าย
ศขช.บ้านพระหลวง
ศขช.บ้านวังหลวง
ต.ห้วยม้า อ.เมือง
ต.วังธง อ.เมือง
ต.แม่คำมี อ.เมือง
ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น
ต.ห้วยหม้าย อ.สอง
ต.พระหลวง อ.สูงเม่น
ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่
2554
2555
2555
2555
2556
2557
2557
น่าน ศขช.โรงสีข้าวพระราชทานท่าวังผา
ศขช.บ้านวัวแดง
ศขช.วิสาหกิจชุมชนป่าคา
ศขช.บ้านม่วงตึ๊ด
ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา
ต.แม่สา อ.เวียงสา
ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา
ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง
2555
2555
2557
2557

หมายเหตุ* โครงการสิ้นสุด ปี 2556 แต่ยังคงให้การสนับสนุนด้านวิชาการ

2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน
GAP และ GMP
3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องด้านการผลิตข้าว (Smart farmer)
4. โครงการนิคมการเกษตรข้าวจังหวัดแพร่
5. โครงการศูนย์บริการชาวนา
6. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวงและอื่นๆ
7. งานสารวัตรเกษตร
8. ศูนย์เรียนรู้ปลูกข้าวปลูกใจเด็กไทยรักข้าวบ้านห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ และอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
9. โครงการตามนโยบายรัฐบาล เช่น โครงการรับจำนำข้าว

ภารกิจอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ (แพร่/น่าน)

1.งานบูรณาการในพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   1.1 โครงการตามแผนตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   1.2 โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ (จ.แพร่ และจ.น่าน)
   1.3 การติดตามสถานการณ์ข้าวและเตือนภัยในระดับจังหวัด (จ.แพร่)
“สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย”
2. งานยุทธศาสตร์จังหวัด
    2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย เพื่อ
         พัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์และการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพสูง (กิจกรรม : การคัดเลือกและจัดการเมล็ด
         พันธุ์ข้าวสำหรับใช้เป็นพันธุ์คุณภาพสูง)
    2.2 จังหวัด/อำเภอเคลื่อนที่
3. งานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
   3.1 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
        (กิจกรรม : การพัฒนาคุณภาพการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิ “ข้าวคำหอม”)
4. งานถ่ายทอดเทคโนโลยี/องค์ความรู้
   4.1 สถานีเกษตร Farm channel
   4.2 เผยแพร่ความรู้/ตอบปัญหาในรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน (สถานีวิทยุ/เครือข่าย SMS)