แผนงาน/โครงการวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2560  
โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2559

รายงานสัมมนาวิชาการ      

 ผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2557

     นำเสนอในงานสัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง วันที่ 25-26 มีนาคม 2557 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  

     ภาคบรรยาย

     - ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดาวน์โหลด

     ภาคโปสเตอร์

     - ผลของการปลูกพืชหมุนเวียน  ดาวน์โหลด

ผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2556

     นำเสนอในงานสัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง วันที่ 26-27 มีนาคม 2556 โรงแรมดิเอม เพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

     ภาคบรรยาย

     - ปฏิกิริยาของข้าวเจ้าต่อแมลงบั่ว  ดาวน์โหลด

     - ประสิทธิภาพสารเคมีป้องการกำจัดโรคขอบใบแห้ง  ดาวน์โหลด

     ภาคโปสเตอร์

     - สายพันธุ์ดีเด่นต้านทานแมลงบั่ว  ดาวน์โหลด

     - การทำนาขั้นบันไดโครงการพัฒนาบ้านกอก-จูน  ดาวน์โหลด

     - พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาขั้นบันได  ดาวน์โหลด

ผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2555

     นำเสนอในงานสัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง วันที่ 25-26 เมษายน 2555 โรงแรมทอป แลนด์พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

     ภาคโปสเตอร์

     - มาตรฐานการวิเคราะห์อมิโลสในข้าวไทย  ดาวน์โหล

     - การพัฒนารถพรวนดินขนาดเล็ก  ดาวน์โหลด

     - การจัดเขตศักยภาพ  ดาวน์โหลด

รายงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2554

     ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ร่วมกับกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง   จัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2554 และได้จัดทำรายงานเรื่องเต็มการสัมมนาตามกลุ่มงาน ได้แก่

- การปรับปรุงพันธุ์ข้าว ดาวน์โหลด

- แมลงศัตรูข้าว ดาวน์โหลด

- โรคข้าว ดาวน์โหลด

- วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป ดาวน์โหลด

- เทคโนโลยีการผลิต ดาวน์โหลด

- ข้าวไร่และข้าวนาที่สูง ดาวน์โหลด

- ธัญพืชเมืองหนาว ดาวน์โหลด

- ผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

      ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ได้จัดทำรายงานประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของงานวิจัยต่างๆ ในปีที่ผ่านมา
      
รายงานประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
  

รายงานประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม    

รายงานประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม