งานผลิตเมล็ดพันธุ์

                แผนการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและหลัก ฤดูนาปรัง-ปี ประจำปีงบประมาณ 2563

พันธุ์

เป้าการผลิต (ตัน)

ฤดูการผลิต (ตัน)

ฤดูการผลิต (ตัน)

พันธุ์คัด

พันธุ์หลัก

พันธุ์คัด

พันธุ์หลัก

นาปี

นาปรัง

นาปี

นาปรัง

1.กข6

1.0

15

-

1.0

-

15

2.กข10

2.2

15

-

2.2

-

15

3.กข14

2.1

15

-

2.1

-

15

4.สันป่าตอง 1

2.2

30

-

2.2

-

30

รวม

7.5

75

-

7.5

-

75

             

                                          การผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก ปี 2562

พันธุ์

เป้าการผลิต (ตัน)

ฤดูการผลิต (ตัน)

ฤดูการผลิต (ตัน)

พันธุ์คัด

พันธุ์หลัก

พันธุ์คัด

พันธุ์หลัก

นาปี

นาปรัง

นาปี

นาปรัง

1.กข6

1.0

15

-

1.0

-

15

2.กข10

1.2

12

-

1.2

-

12

3.กข14

2.1

17

-

2.1

-

17

4.สันป่าตอง 1

1.0

31

-

1.0

-

31

รวม

5.3

75

-

5.3

-

75

                                     
                                         รายงานผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูนาปี 2562

พันธุ์

พันธุ์คัด

พันธุ์หลัก

ผลวิเคราะห์ฯ

แผนผลิต
(กก.)

ผลผลิต
(กก.)

แผนผลิต
(กก.)

ผลผลิต
(กก.)

ผ่าน
(กก.)

ไม่ผ่าน
(กก.)

1.กข6

1,000

1,350

15,000

22,235

17,980

4,255

2.กข10

1,200

1,340

12,000

13,880

13,880

0

3.กข14

2,100

2,450

17,000

20,400

20,400

0

4.สันป่าตอง 1

1,000

1,475

31,000

28,560

28,560

0

รวม

5,300

6,615

75,000

85,075

80,820

4,255