งานผลิตเมล็ดพันธุ์

แผนการผลิตเมล็ดพันธุ์คัด-หลัก ฤดูนาปรัง-ปี ประจำปีงบประมาณ 2559

พันธุ์ เป้าการผลิต (ตัน) ฤดูกาลผลิต (ตัน) ฤดูกาลผลิต (ตัน)
พันธุ์คัด พันธุ์หลัก พันธุ์คัด พันธุ์หลัก
นาปรัง นาปี นาปรัง นาปี
กข14 1.2 5 0 1.2 0 5
สันป่าตอง 1 1.1 30 0 1.1 0 30
กข10 1.2 20 0 1.2 0 20
กข6 0.6 7 0 0.6 0 7
เหนียวแพร่ 0.6 0 0 0.6 0 0
ขาวดอกมะลิ 105   0.9 8 0 0.9 0 8
กข53 0.4 0 0 0.4 0 0
รวม 6.0 70 0 6.0 0 70
รวมทั้งหมด 76.0 6.0 70