ประวัตินักวิจัย

นายอดุลย์  สิทธิวงศ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

 
นายสง่า  โนจักร์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

 
นายสุทธกานต์  ใจกาวิล
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

 
นางสาวกาญจนา  พิบูลย์ 
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

 
นางสาวกุลชนา เกศสุวรรณ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

 
นางคคนางค์  ปัญญาลือ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 
นางสาวพิชญ์นันท์ กังแฮ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 
นางเฉลิมขวัญ ฉิมวัย 
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 
นางสาวอัญชลี  ตาคำ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 
นายบุญยงค์ วรยศ
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

 
นางพันนิภา ยาใจ
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

 
นางเยาวลักษณ์ กันยะมี 
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน