ประวัตินักวิจัย

นายอดุลย์  สิทธิวงศ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

 
นายสง่า  โนจักร์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

 
นายสุทธกานต์  ใจกาวิล
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

 
นางสาวกาญจนา  พิบูลย์ 
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 
นางสาวกุลชนา เกศสุวรรณ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 
นางคคนางค์  ปัญญาลือ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 
นางสาวพิชญ์นันท์ กังแฮ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 
นางเฉลิมขวัญ ฉิมวัย 
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 
นางสาวอัญชลี  ตาคำ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 
นายบุญยงค์ วรยศ
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

 
นางพันนิภา ยาใจ
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

 
นางเยาวลักษณ์ กันยะมี 
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน