งานอื่นๆ

 

งาน / โครงการ ปี 2560
1.แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1.1 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว
(ผู้ดำเนินการ นายมนตรี ยาใจ, นายบุญยงค์  วรยศ)
1.2 โครงการกำหนดเขตศักยภาพการผลิตข้าว
(ผู้ดำเนินการ นายมนตรี ยาใจ, นายบุญยงค์  วรยศ)
1.3 โครงการพัฒนาธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
(ผู้ดำเนินการ นายมนตรี ยาใจ, นายบุญยงค์  วรยศ)
1.4 โครงการสารวัตรเกษตร
(ผู้ดำเนินการ นายมนตรี ยาใจ, นายบุญยงค์  วรยศ)
1.5 โครงการสร้างและพัฒนาชาวนาปราดเปรื่อง
(ผู้ดำเนินการ นายมนตรี ยาใจ, นายบุญยงค์  วรยศ)
1.6 โครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว
(ผู้ดำเนินการ นางเฉลิมขวัญ ฉิมวัย)
1.7 ศูนย์การเรียนรู้ด้านข้าวและชาวนา (โรงเรียน)
(ผู้ดำเนินการ นางเฉลิมขวัญ ฉิมวัย)
1.8 โครงการอาหารกลางวัน
(ผู้ดำเนินการ นางเฉลิมขวัญ ฉิมวัย)
1.9 โครงการคลินิกเกษตร
(ผู้ดำเนินการ นางเฉลิมขวัญ ฉิมวัย)
1.10 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา
(ผู้ดำเนินการ นายมนตรี ยาใจ, นายบุญยงค์  วรยศ)
1.11 โครงการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ชาวนา
(ผู้ดำเนินการ นายมนตรี ยาใจ, นายบุญยงค์  วรยศ)
1.12 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  (ผู้ดำเนินการ นายอดุลย์  สิทธิวงศ์)
1.13 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวในครัวเรือน 
(ผู้ดำเนินการ นายบุญยงค์  วรยศ)
1.14 โครงการเพิ่มสมรรถนะการวิจัยและพัฒนา
2.แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรงบยั่งยืนเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
2.1 โครงการหลวง (ผู้ดำเนินการ นายสุทธกานต์ ใจกาวิล)
2.2 โครงการพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ (ผู้ดำเนินการ นายมนตรี ยาใจ)
2.3 โครงการพัฒนาชาวนาผ่านศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
(ผู้ดำเนินการ นายมนตรี ยาใจ)
2.4 โครงการส่งเสริมระบบเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)
(ผู้ดำเนินการ นายอดุลย์  สิทธิวงศ์)
3.แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
3.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี ( GAP ) 
(ผู้ดำเนินการ นายมนตรี ยาใจ)
3.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน
( Pre - GAP ) (ผู้ดำเนินการ นายมนตรี ยาใจ)