ทำเนียบข้าราชการ

อัตรากำลัง จำนวน
ข้าราชการ 19
ลูกจ้างประจำ 8
พนักงานราชการ 37
เจ้าหน้าที่ (จ้างเหมาบริการ) 59

  ทำเนียบข้าราชการ 
13pre2563 1    

ชื่อ-สกุล  นายมุ่งมาตร วังกะ

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่

ฝ่าย บริหารทั่วไป

                                                                         
 13pre2563 2

ชื่อ-สกุล  นางสายสมร พันธ์รัตนสุขกุล

ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่าย บริหารทั่วไป

 
 13pre2563 3

ชื่อ-สกุล  นางสาวหทัยชนก  ศรีสุวรรณ

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่าย งานการเงิน

 
 13pre2563 4  

ชื่อ-สกุล  นางนันท์นภัส  ศรีคำ

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่าย  งานพัสดุ

13pre263 6 

ชื่อ-สกุล  นางวรากุล  หงษ์บินโบก

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่าย  งานธุรการ

 
13pre2563 7 

ชื่อ-สกุล  นายมนตรี ยาใจ

ตำแหน่ง  นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

ฝ่าย  งานจักรกลการเกษตร/ยานพาหนะ/
         Flagship

 
 13pre2563 8

ชื่อ-สกุล  นายมงคล มงคลทิศานุทิศ

ตำแหน่ง  นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

ฝ่าย  งานจักรกลการเกษตร/ยานพาหนะ

 
13pre2563 9 

ชื่อ-สกุล  นายบุญยงค์ วรยศ

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

ฝ่าย  งานจัดการไร่นา/โครงการพระราชดำริ/
Flagship

 
13pre2563 10 

ชื่อ-สกุล  นายสุทธกานต์  ใจกาวิล

ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ         
                (หัวหน้ากลุ่มวิชาการ)

ฝ่าย  เขตกรรม/โครงการพระราชดำริ

 
 13pre2563 11

ชื่อ-สกุล  นายอดุลย์  สิทธิวงศ์

ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ฝ่าย  ปรับปรุงพันธุ์/ถ่ายทอดเทคโนโลยี

 
 13pre2563 12

ชื่อ-สกุล  นางสาวกาญจนา  พิบูลย์

ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ฝ่าย  วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

          และแปรรูป/ปรับปรุงพันธุ์

 
13pre2563 13 

ชื่อ-สกุล  นางคคนางค์  ปัญญาลือ

ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ฝ่าย  ปรับปรุงพันธุ์

 
 13pre2563 14

ชื่อ-สกุล  นางสาวพิชญ์นันท์  กังแฮ

ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ฝ่าย  การจัดการดินและปุ๋ย/เขตกรรม

 
 13pre2563 15

ชื่อ-สกุล  นางสาวอัญชลี  ตาคำ

ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ฝ่าย  โรคพืช
         (ช่วยปฏิบัติการ ศวข.เชียงใหม่)

 
 13pre2563 16

ชื่อ-สกุล  นางสาวชฎาพร อุปนันท์

ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ฝ่าย  ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการ

 
 13pre2563 17

ชื่อ-สกุล  นางพันนิภา  ยาใจ

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

ฝ่าย  อารักขา/เทคโนโลยีชีวภาพ

 13pre2563 18

ชื่อ-สกุล  นางเยาวลักษณ์  กันยะมี

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

ฝ่าย  (ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการ)

 
 13pre2563 19

ชื่อ-สกุล  นายสง่า  โนจักร์
               (หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์)

ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ฝ่าย  วิทยาการเมล็ดพันธุ์

 
13pre2563 20 

ชื่อ-สกุล  นางเฉลิมขวัญ  ฉิมวัย
               (หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี/ อารักขา)

ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ฝ่าย  ถ่ายทอดเทคโนโลยี/อารักขา