ข่าวสถานการณ์ข้าว

แจ้งเตือนภัยการระบาดของโรคไหม้  

pre 4 12 2561

ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ได้ติดตามสถานการณ์การทำนาและปัญหาศัตรูข้าวในจังหวัดแพร่ ใน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง, หนองม่วงไข่, สูงเม่น, เด่นชัย, ลอง และวังชิ้นพบโรคไหม้ เป็นแผลจุดสีน้ำตาล คล้ายรูปตา สัมพันธ์กับค่าวิกฤตสภาพอากาศที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไหม้ (Blast Unit of Severity) แสดงว่าข้าวในนาเสี่ยงต่อการ ระบาดของโรคไหม้ขอให้แจ้งเตือนเกษตรกรให้ปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์ความรู้เรื่องข้าว (Rice Knowledge Bank)
ดาวน์โหลด 1.หนังสือแจ้งเตือนภัย 2.เอกสารความรู้เรื่องโรคไหม้

 สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย

ปี 2561 ฤดูนาปี
- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉับบที่ 2/2561  หน้าที่ 1-6  หน้าที่ 7-12
- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 3/2561  หน้าที่ 1-6  หน้าที่ 7-12
- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 4/2561  หน้าที่ 1-6  หน้าที่ 7-12

ปี 2561 ฤดูนาปรัง
- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 1/2561


ปี 2560 ฤดูนาปรัง 2560
- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 1/2560  
- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 2/2560

ปี 2559 ฤดูนาปี 2559
 - สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 1/2559
 - สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 2/2559

 ปี 2559 ฤดูนาปรัง 2558/59

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 1/2559

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 2/2559

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 3/2559

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 4/2559

ปี 2556 ฤดูนาปรัง 2556/57

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 1/2556/57

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 2/2556/57

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 3/2556/57

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 4/2556/57

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 5/2556/57

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 6/2556/57

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 7/2556/57

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 8/2556/57

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 9/2556/57

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 10/2556/57

ฤดูนาปี 2556

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 1/2556

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 2/2556

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 3/2556

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 4/2556

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 5/2556

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 6/2556

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 7/2556

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 8/2556

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 9/2556

ปี 2555

ฤดูนาปรัง 2555/56

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 1/2555/56

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 2/2555/56

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 3/2555/56

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 4/2555/56

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 5/2555/56

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 6/2555/56

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 7/2555/56

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 8/2555/56

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 9/2555/56

ปี 2554

ฤดูนาปรัง 2554/55

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 1/2554

- สถารการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 2/2554

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 3/2554

- ถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 4/2554

ปี 2553

ฤดูนาปี 2553

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 1/2553 รอบที่ 1 ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2553

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 2/2553 รอบที่ 2 ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2553

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 3/2553 รอบที่ 3 ในวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2553

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 4/2553 รอบที่ 4 ในวันที่ 13-15 กันยายน 2553

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 5/2553 รอบที่ 5 ในวันที่ 27-29 กันยายน 2553

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 6/2553 รอบที่ 6 ในวันที่ 11-13 สิงหาคม 2553

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 7/2553 รอบที่ 7 ในวันที่ 26-28 ตุลาคม 2553

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 8/2553 รอบที่ 8 ในวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2553

- สถานการณ์ข้าวเวียงโกศัย ฉบับที่ 9/2553 รอบที่ 9 ในวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2553

การปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า parachute
การปลูกข้าวในเขตชลประทานเป็นการทำนาอย่างต่อเนื่องปีละ 3 ครั้ง หรือ 2 ปี 5 ครั้ง และมีต้นทุนการผลิตสูง มีการใช้ปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ในอัตราที่สูงกว่าคำแนะนำ ซึ่งปัจจุบันราคาเมล็ดพันธุ์ดี กิโลกรัมละ 22 บาท และมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ และมีปัญหาข้าววัชพืชระบาดอย่างรุนแรงกำจัดได้ยาก เกษตรกรที่ทำนาแบบหว่านน้ำตม ส่วนหนึ่งเปลี่ยนวิธีการทำนาเป็นการปักดำด้วยเครื่องปักดำเพื่อควบคุมปริมาณข้าววัชพืช
อ่านเพิ่มเติม...
ปริมาณและร้อยละผลผลิต ข้าวที่เก็บเกี่ยวรายเดือน
1. ปริมาณผลผลิต ข้าวนาปรัง ปี 2551 ทั้งหมด 8.79 ล้านตันข้าวเปลือก ที่เก็บเกี่ยวออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2551 ถึงเดือน กรกฎาคม 2551 รวม 8.02 ล้านตัน หรือร้อยละ 91 ของผลผลิตข้าวนาปรังทั้งหมด2. ปริมาณผลผลิต ข้าวนนาปรัง 2551 ที่จะเก็บเกี่ยวออกสู่ตลาดในเดือน สิงหาคม 2551 ประมาณ 0.70 ล้านตัน หรือร้อยละ 8 ของผลผลิตข้าวนาปรังทั้งหมด ซึ่งรวมข้าวนาปรังของภาคใต้ด้วย
อ่านเพิ่มเติม...