Display # 
Title Author Hits
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 65
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน 1 แห่ง) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 58
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 61
ประกาศ!!! เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ปีงบประมาณ 2561) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 232
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 282