เกี่ยวกับหน่วยงาน

  ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2513 ในชื่อ "สถานีทองลองข้าวแพร่" สังกัด กรมวิชาการเกษตร โดยมี นายอุทัย ธนะปัญโญ เป็นหัวหน้าสถานีคนแรง ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์วิจัยข้าวแพร่" เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการค้นคว้าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปลูกข้าวและธัญพืชเมืองหนาวในเขตภาคเหนือตอนบน                

prrc    

สถานที่ตั้ง - หมู่ 5 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่

                           - อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 540 กิโลเมตร (ทางหลวงหมายเลข 101)

                           - สูงจากระดับน้ำทะเล  170 เมตร
            

ลักษณะโดยทั่วไป

          ลักษณะดิน - ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวร่วนปนทราย

          พื้นที่และการใช้ประโยชน์    

                            - ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ มีพื้นที่ทั้งหมดรวม 382 ไร่ แบ่งออกเป็นดังนี้ 

                                                                  ชนิดพื้นที่                       พื้นที่ (ไร่)

                                                          พื้นที่นา
                                                              - แปลงวิจัย                              70                       
                                                              - แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์            65      
                                                          อาคารและสิ่งก่อสร้าง                 170  
                                                          ถนน คลองส่งน้ำ และสระน้ำ          70