ร่วมต้อนรับ พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ ณ จังหวัดน่าน

13sep59

ร่วมต้อนรับ พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์  ณ จังหวัดน่าน

 13sep59 pre
วันที่ 8 กันยายน2559 นายสุทธการต์  ใจกาวิล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่
พร้อมคณะร่วมต้อนรับ พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 
และคณะตรวจเยี่ยมโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง
สะจุกสะเกี้ยง ต.ขุ่นน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ได้มีการตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตเกษตรกร
ปล่อยพันธุ์ปลาปล่อยกบและมอบสุกร ไก่ เป็ด ให้เกษตรกรต้นแบบ