ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ปี 2559

23oct pre59

ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559

23oct pre5923oct pre59a

     วันที่ 23 ตุลาคม 2559 นำโดย นายทองมา  มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่
พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชอนุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลาง
จังหวัดแพร่