คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จ.น่าน

nan1
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดน่าน

23dec59

วันที่ 2 ธันวาคม  2559  โดยนางเฉลิมขวัญ  ฉิมวัย  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับเกษตรกรที่เข้ามาในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำปอน ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง
จ.น่าน โดยมี นายไพศาล  วิมลรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธี  มีเกษตรกร
เข้าใช้บริการ จำนวน 32 ราย