คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จ.แพร่

pre26dec59
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดแพร่ 

26dec59  

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ โดยนายสุรินทร์  วงราษฎร์  เจ้าพนักงานการเกษตร 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศถ่ายทอด 
องค์ความรู้เรื่องข้าวและโรคแมลงศัตรูข้าว ให้แก่เกษตรกรที่เข้ามาในงาน โครงการคลินิก  
เกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560  ณ  โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฏ์) หมู่ที่ 2  
ตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่  โดยมี นายพัฒนา  พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  
เป็นประธานในพิธี  มีเกษตรกรเข้าใช้บริการจำนวน 85 ราย