ฝึกอบรมเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องข้าว หลักสูตร “ชาวนามืออาชีพ”

26december59
ฝึกอบรมเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องข้าว หลักสูตร “ชาวนามืออาชีพ” ณ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

 26dec1659

วันที่ 13-16  ธันวาคม 2559  กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี  ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ได้จัดการฝึก
อบรมเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องข้าว หลักสูตร
“ชาวนามืออาชีพ” ให้แก่ชาวนาในจังหวัดแพร่
และจังหวัดน่าน โดยมี นายทองมา  มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่  เป็นประธาน
พิธีเปิดการฝึกอบรม ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง มีผู้เข้าร่วมอบรม
จำนวน 58 ราย ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากในการฝึกอบรมครั้งนี้ ถึง 90%