พัฒนาศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ธันวาคม 2559

30dec59 2
พัฒนาศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ธันวาคม 2559

                   30dec59

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 นำโดย นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ร่วมแรง ร่วมใจทำความสะอาด ตัดหญ้าแนวรั้วลวดหนาม
ด้านทิศใต้ของศูนย์วิจัยข้าวแพร่