งานฤดูหนาวจังหวัดแพร่/งานของดีเมืองแพร่ “ซ๊ะป๊ะอย่าง” ประจำปี 2560

9jan60 
 งานฤดูหนาวจังหวัดแพร่/งานของดีเมืองแพร่ “ซ๊ะป๊ะอย่าง” ประจำปี 2560

9jan60
        วันที่ 9 มกราคม 2560 ตัวแทน กรมการข้าว นำโดย นายสมคิด  เมืองมูล 
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ และนางเฉลิมขวัญ  ฉิมวัย 
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  ศูนย์วิจัยข้าวแพร่  
ได้ให้การต้อนรับ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่  นายอนุวัฒน์  วงค์วรรณ  ในการเยี่ยมชมและ
ชิมผลิตภัณฑ์จากข้าว 
ในงานฤดูหนาวจังหวัดแพร่ และงานของดีเมืองแพร่ 
“ซ๊ะป๊ะอย่าง”  ประจำปี 2560 
ณ ศูนย์ประชุมและศิลปวัฒธรรมล้านนาตะวันออก และกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) 
ตำบลทุ่งโฮ้ง 
อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่