การฝึกอบรมโครงการผลของสารเคมีป้องกันกำจัดแมลง/วัชพืชฯ ณ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

17jan60
การฝึกอบรมโครงการผลของสารเคมีป้องกันกำจัดแมลง/วัชพืชฯ ณ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

 

17jan60

วันที่ 17-19 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่ของกองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดประชุมและปฏิบัติการ
แมลงศัตรูข้าวและแมลงศัตรูธรรมชาติในนาข้าว แก่เจ้าหน้าที่ โครงการผลของสารเคมีป้องกัน
กำจัดแมลงและสารกำจัดวัชพืชบางชนิดที่ใช้ในนาข้าวต่อศัตรูธรรมชาติและศัตรูข้าว
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวแพร่ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 45 ราย