ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวแพร่

19jau60
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวแพร่

         pre19jau60 

วันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 13.45 น นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ให้การต้อนรับ
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และผู้ติดตาม ในการตรวจ
ติดตามรายงานของผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมพื้นที่ และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ
การผลิตและวิจัยข้าวจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่