ประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร สังกัดศูนย์วิจัยข้าวแพร่

23jau60
ประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร
สังกัดศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ปี 2560

 23jau60t

วันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น นายทองมา มานะกุล
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร สังกัดศูนย์
วิจัยข้าวแพร่ ในการพิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการ ชุดที่ 42
ประจำปี 2560 และปี 2561 รวมทั้งการประชาสัมพันธ์งานและ
กิจกรรมของสหกรณ์ฯ สิทธิประโยชน์ของสมาชิกและสมาชิก
สมทบ รวมถึงการชี้แจงสวัสดิการประเภทต่างๆ แก่สมาชิกใน
วันและเวลาดังกล่าว