จัดอบรมโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ปี 2560

2feb60 
จัดอบรมโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ปี 2560

2feb60

วันที่ 31 มกราคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเม่น ได้ดำเนินการจัดอบรม
โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพมาตรฐาน GAP ปี 2560 โดยมี
นายมนตรี  ยาใจ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เป็นวิทยากร
ในการอบรม หัวข้อ "เกณฑ์และข้อกำหนดการขอรับรอง GAP แบบกลุ่ม และ
การจัดทำคู่มือระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มเพื่อการขอรับรอง" โดยมีผู้เข้า
ร่วมอบรม จำนวน 60 ราย 
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่