ร่วมจัดนิทรรศการและออกหน่วยบริการด้านข้าว ประจำปี 2560

17Feb60

ร่วมจัดนิทรรศการและออกหน่วยบริการด้านข้าว ประจำปี 2560

17Feb60pre  

  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ นำโดย นางเฉลิมขวัญ  ฉิมวัย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
เข้าร่วมจัดนิทรรศการและออกหน่วยบริการด้านข้าวในงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
เสริมสร้างพลังประชารัฐจังหวัดแพร่ ประจำปี 2560 ณ เทศบาลตำบลเวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่  มีเกษตรกรเข้ารับบริการความรู้ด้านข้าว 190 ราย