ร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานของผู้ตรวจราชการ ปี 2560

feb24 60 
ร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานของผู้ตรวจราชการ ปี 2560

 feb24 2560

วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2560 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่
พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการ
ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบปะรมาณ 2560 รอบที่ 1 ของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 15 และ 16 (นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ)
ณ จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน