จัดเวทีชุมชน ปี 2560

13Mar60 
จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของธนาคารฯ ปี
2559 

13Mar60pre

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 นำโดยมนตรี ยาใจ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ศูนย์วิจัยข้าวแพร่
จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของ
ธนาคารฯ ปี 2559 และเพื่อวางแผนการผลิต ปี 2560 ณ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
บ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่