จังหวัดเคลื่อนที่ฯ อ.วังชิ้น จ.แพร่ ปี 2560

2 t

จังหวัดเคลื่อนที่ฯ อ.วังชิ้น จ.แพร่ ปี 2560

 

20Mar60

วันที่ 17 มีนาคม  2560 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่นำโดย นางเฉลิมขวัญ  ฉิมวัย นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้ากลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและออก
หน่วยบริการด้านข้าวในงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่
ประจำปี 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่  โดยมี นายพัฒนา
พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี มีเกษตรกรเข้าใช้บริการจำนวน 190 ราย