ศึกษาดูงานธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2560

IMG 8914 t

ศึกษาดูงานธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2560

 

17Mar60 pre 

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ นำโดย นายบุญยงค์ วรยศ เจ้าพนักงานการเกษตร
ชำนาญงาน และนายมนตรี ยาใจ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นำประธานคณะกรรมการ
ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน จังหวัดแพร่และน่าน จำนวน 40 ราย เข้าศึกษาดูงานธนาคาร
เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย