รองอธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวแพร่

28Mar60

รองอธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวแพร่

28Mar60

      วันที่ 28 มีนาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ต้อนรับรองอธิบดีกรมการข้าว
นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล และที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว นายไชยวัฒน์
วัฒนไชย ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวแพร่ พร้อมให้แนวคิดในการปฏิบัติงาน