ประชุมสัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ปี 2560

28 30Mar60 tile

ประชุมสัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ปี 2560

30Mar60 1
30Mar60 2
วันที่ 28-30 มีนาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนา
วิชาการกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2560
ณ โรงแรมดิ อิมเพรส น่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ได้รับเกียรติ
จากรองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล เป็นประธานพิธีเปิด
การประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ได้รับรางวัลชนะเลิศภาคบรรยาย
เรื่อง สำรวจการระบาดและความหลากหลายของโรคเมล็ดด่างในเขตภาคเหนือและ
ประสิทธิภาพของสารเคมีในการป้องกันกำจัด ผู้นำเสนอโดย นางสาวอัญชลี ตาคำ
มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ รวมทั้งสิ้น 150 คน