ร่วมพิธีวันสายใจไทย ปี 2560

1Apr60 1
ร่วมพิธีวันสายใจไทย ปี 2560

1Apr60pre

        วันที่ 2 เมษายน 2560 นางประนอม  มงคลทิศานุทิศ ตัวแทนศูนย์วิจัยข้าวแพร่
เข้าร่วมพิธีวันสายใจไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่