พิธีสงฆ์น้ำพระปี๋ใหม่เมือง

21April60

พิธีสงฆ์น้ำพระปี๋ใหม่เมือง

21April60

วันที่ 21 เมษายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ นำโดย นายทองมา มานะกุล
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ไ้ดจัดงานพิธีสงฆ์น้ำพระ พร้อมทั้งเชิญท่าน
ผู้เกษียณอายุมาร่วมประเพณี เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลประเพณีปี๋ใหม่
ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่