จังหวัดเคลื่อนที่ฯ จ.แพร่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

8May60
จังหวัดเคลื่อนที่ฯ จ.แพร่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

8May60

    วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ นำโดย นางเฉลิมขวัญ ฉิมวัย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว และนำ
เมล็ดพันธุ์ข้าวกข14 มาแจกเกษตรกรในงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่สร้างเสริม
ประชารัฐ จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2560 ณ  วัดแม่แคม หมู่ที่7 ตำบลสวนเขื่อน
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมี นายวิรุฬ  พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
เป็นประธานในพิธี  มีเกษตรกรเข้าใช้บริการจำนวน 113 ราย