อบรมโครงการ “รักข้าว ในพื้นที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่”

16May60
อบรมโครงการ “รักข้าว ในพื้นที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่”

 16May17 60

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ โดย นางเฉลิมขวัญ  ฉิมวัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
พร้อมด้วยกลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร และจัดนิทรรศการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว 3 ต้องทำ 3 ต้องลด และสร้างความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการจัดการโรคและแมลงศัตรูข้าวแก่เกษตรกรในงานโครงการ
“รักข้าว ในพื้นที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่”
ณ ห้องประชุมเวียงเชียงชื่นที่ว่าการอำลอง จังหวัดแพร่ มีเกษตรกรเข้าอบรมจำนวน 94 ราย