งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (Field Day)

18may60
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (Field  Day)

 18may60 17

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ นำโดย นางเฉลิมขวัญ  ฉิมวัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ 
องค์ความรู้เรื่องข้าว ให้แก่เกษตรกร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ 
(Field Day)  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก) ตำบลนาพูน  
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยมี นายชัยวรรณ  นิยม นายอำวังชิ้น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
มีเกษตรกรเข้าใช้บริการ 72 ราย