ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2560

22May 60
ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 256022May 60

   วันที่ 22 พฤษภาคม 2560  นายทองมา  มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่
ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เพื่อติดตามความก้าวหน้า
และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของกลุ่มฝ่าย และงานต่างๆ