งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (Field Day)

25May60
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (Field  Day)

25May60 5  

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ นำโดย นางเฉลิมขวัญ ฉิมวัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่
องค์ความรู้เรื่องข้าวให้แก่เกษตรกร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
(
Field Day)  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก) ตำบลแม่ทราย
อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่ โดยมี นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล นายอำเภอร้องกวาง เป็นประธาน
กล่าวเปิดงาน มีเกษตรกรเข้าใช้บริการ 67 ราย