วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2560

5June60
วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2560

5june60 pre  

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ นำโดย นายทองมา  มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่
และนายอดุลย์  สิทธิวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยกลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เข้าร่วมและจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว แก่เกษตรกรที่เข้ามาในงาน
“วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ (ภาคเหนือ) ประจำปี 2560” ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชานำ
ชาวนาสู่ยุค 4.0” ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ 
ชำนิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว
เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว มีเกษตรกรเข้าใช้บริการจำนวน 73 ราย