ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2560

12june60

ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2560

 12june60 1

     วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายทองมา  มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่
ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 เพื่อติดตามความก้าวหน้า
และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของกลุ่มฝ่าย และงานอื่นๆ