งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

13june60

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

13june60pre  

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่  โดยนางเฉลิมขวัญ  ฉิมวัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์
ความรู้เรื่องข้าว และบริการด้านข้าวให้แก่เกษตรกรที่เข้ามาในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (
Field Day)
และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ภายใต้ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ปี 2560 ณ บ้านวังเย็น  หมู่ที่1 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่  โดยมี พันจ่าอากาศเอก
ประจักร จินดาจำรูญ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองแพร่ เป็นประธานในพิธี  มีเกษตรกรใช้บริการจำนวน 93 ราย