งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

 14june60
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

   14june60 pre

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ โดยนายอดุลย์  สิทธิวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้
เรื่องข้าวให้แก่เกษตรกร ที่เข้ามาในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (
Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
ภายใต้ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลแม่ปาน ณ วัดแม่ปาน หมู่ที่2 ตำบลแม่ปาน
อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยมีนายอำเภอลอง เป็นประธานในพิธี มีเกษตรกรใช้บริการจำนวน 127 ราย