งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

15june60 pre

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อำเภอสอง  จังหวัดแพร่ 

15june60 pre1  

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่  โดยนางเฉลิมขวัญ ฉิมวัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์
ความรู้เรื่องข้าวให้แก่เกษตรกร ที่เข้ามาในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
โดยมี นายวีระ พวงพู่ นายอำเภอสอง เป็นประธานในพิธี  มีเกษตรใช้บริการจำนวน 70 ราย