งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

16june60
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

16june60 1pre  

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่  โดยนางเฉลิมขวัญ  ฉิมวัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์
ความรู้เรื่องข้าวให้แก่เกษตรกร ที่เข้ามาในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (
Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
ภายใต้ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลร่องกาศ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีเรื่ออากาศตรี อดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอสูงเม่น เป็นประธานในพิธี 
มีเกษตรกรใช้บริการจำนวน 124 ราย