จังหวัดเคลื่อนที่ฯ ปี 2560

4july60 1  
จังหวัดเคลื่อนที่ฯ ปี 2560

pre4july60

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ โดยนางเฉลิมขวัญ  ฉิมวัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่  เข้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว
และแจกเมล็ดพันธุ์ข้าว กข14 ให้แก่เกษตรกรที่เข้ามาในงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ
จังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่8 ณ โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น หมู่
ที่9 บ้านแม่ยุ้น ตำบลปงป่าหวาย
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยมี นายพัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในงานดังกล่าว
มีเกษตรกรเข้าใช้บริการจำนวน 112 ราย