โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ข้าวหลักเกณฑ์ใหม่ ปี60

 30june60

โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ข้าวหลักเกณฑ์ใหม่ ปี60

 30june60 1

นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ พร้อมคณะให้การต้อนรับพลเอกบุญทรง วุฒิวงศ์
คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตร
แปลงใหญ่ข้าวหลักเกณฑ์ใหม่ ปี
60 ข้าว (GAP) ข้าวอินทรีย์ นายจําเนียร กันจนา ประธานกลุ่มแปลงใหญ่
บ้านปัวชัย ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง  ตรวจติดตามแปลงสาธิตการใช้เครื่องหยอดข้าวแห้ง นายณรงค์ สีอ่อน
ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่านและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงสีข้าวพระราชทานท่าวังผา อ.ท่าวังผา
จ.น่าน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560