ถวายเทียนพรรษา ปี 2560

pre7july60

ถวายเทียนพรรษา ปี 2560

7july60

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560  ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ  ศูนย์วิจัยข้าวแพร่
ได้ร่วมใจกันถวายเทียนพรรษา เนื่องจากใกล้ถึงวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาวพุทธ
ณ วัดพนมขวัญ บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมีนายปิยะพันธ์  ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เป็นตัวแทนถวายเทียนดังกล่าว