งานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ปี 2560

26july60
งานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ปี 2560

 26july60 1

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ จัดงานวันรณรงค์-ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  (นาแปลงใหญ่)ประจำปี 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ยังได้จัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าวให้แก่เกษตรกร โดยนางเฉลิมขวัญ ฉิมวัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ณ ลานตากเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์ข้าวชุมชนแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยมี นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ กล่าวรายงานแก่ประธาน และนายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี มีเกษตรกรเข้าใช้บริการ จำนวน 96 ราย