กิจกรรม “การปลูกข้าวแบบนาโยน” ปี 2560

pre4Aug60
กิจกรรม “การปลูกข้าวแบบนาโยน” ปี 2560  (ภายใต้โครงการอาหารกลางวันในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวทางพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี2560)

4Aug60

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560  ศูนย์วิจัยข้าวแพร่  โดยนางเฉลิมขวัญ  ฉิมวัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ได้จัดทำกิจกรรมสาธิตการปลูกข้าวนาโยน โดยมีส่วนร่วมของ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะครู อาจารย์ โรงเรียนบ้านท่าวะ  และโรงเรียนบ้านนาหลวง ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ภายใต้โครงการอาหารกลางวันในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวทางพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2560 ณ แปลงนาสาธิตบ้านท่าวะ และบ้านนาหลวง ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีนายมานพ  บุญทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวะ (ราษฎร์บำรุง) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 104 ราย