ร่วมประชุมติดตามงานตามโครงการที่สำคัญฯ ปี 59

IMG 4417
ร่วมประชุมติดตามงานตามโครงการที่สำคัญฯ ปี 59

3july59

วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2559 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่
ร่วมประชุมการตรวจราชการติดตามงานโครงการที่สำคัญตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยนายศักดิ์ชัย
ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์  ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานน่าน