ร่วมประชุม (ศพก.) ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ วันที่ 28 พ.ย.60

28nov60t
ร่วมประชุม (ศพก.) ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ วันที่ 28 พ.ย.60

pre28Nov60

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ นำโดย นางเฉลิมขวัญ ฉิมวัย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เข้าร่วม
ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2561
จังหวัดแพร่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง
จังหวัดแพร่ โดยมี นายประเสริฐ ดอยลอม เกษตรจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม