ร่วมประชุม (ศพก.) ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ วันที่ 28 พ.ย.60

pre28nov 60 1
ร่วมประชุม (ศพก.) ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ วันที่ 28 พ.ย.60

pre28nov 60

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น.- 16.30 น. ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ นำโดย นางเฉลิมขวัญ ฉิมวัย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เข้าร่วม
ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2561
จังหวัดแพร่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง
จังหวัดแพร่ โดยมี นายประเสริฐ ดอยลอม เกษตรจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม